Točno
27. srpnja 2017. 12:35 (10 mjeseci)
niz (a_n)_{n\in\mathbb{N}} je zadan rekurzivno s a_1 = 1,
a_n = a_1 \cdot \dots \cdot a_{n-1} + 1, za n \geq 2.
odredite najmanji realni broj M takav da je
\sum_{n=1}^m \frac{1}{a_n} < M za svaki m \in \mathbb{N}.
Upozorenje: Ovaj zadatak još niste riješili!
Kliknite ovdje kako biste prikazali rješenje.

Ocjene: (1)