Time: 21:44

SŠ2

Neka su svi prirodni brojevi do n stavljeni u vrhove grafa. Postoji brid između vrhova x i y samo ako nisu relativno prosti (tj. \gcd(x, y) > 1).

Udaljenost dva vrha definiramo kao broj bridova u najkraćem putu od prvog vrha do drugog (dakle npr. brojevi 2 i 4 su udaljeni za 1 jer su direktno povezani).

Odredi koliko najviše brojevi mogu biti udaljeni, te nađi primjer takvih brojeva.