Time: 22:31

8.2.

Simetrala unutrašnjeg kuta kod vrha A trokuta ABC siječe stranicu \overline{BC} u točki D. Neka je E točka na stranici \overline{AB} pri čemu je \angle ADB=94^\circ, \angle ACE=38^\circ i \angle CEB=84^\circ. Odredi poredak stranica \triangle ABC po duljini.