Time: 08:33

3.2.

Neka su a,b,c realni brojevi. Dokažite da postoji realan broj x takav da je a\sin{x}+b\cos{x}=c ako i samo ako je a^2+b^2\geq c^2.