Time: 20:00

4.1.

Neka su a,b,c prirodni brojevi. Dokaži da ne mogu svi od izraza a^2+b+c, b^2+a+c, c^2+a+b biti kvadrati cijelog broja.