Time: 20:54

SŠ1

Nađi sve prirodne brojeve a, b, c i n takve da vrijedi: a!+b!+c! = 2^n.