Time: 23:32

SŠ1

Neka je ABC pravokutan trokut s pravim kutem u točki B. Na BC odabrane su P i Q tako da \angle BAP = \angle PAQ = \angle QAC.

Neka su a=|AP|, b=|AQ|, c=|AC|. Odredite duljinu stranice |AB| u ovisnosti o a, b, c.