Time: 21:33

1.2.

Neka su dani u parovima različiti realni brojevi a, b i c takvi da vrijedi a +\frac 1b =b + \frac 1c =c+\frac 1a. Nađite sve moguće vrijednosti koje abc može poprimiti.