Time: 21:47

2.3.

Neka su a, b i c pozitivni realni brojevi takvi da je abc = 8. Dokažite da vrijedi \frac{ab + 4}{a + 2}+\frac{bc + 4}{b + 2}+\frac{ca + 4}{c + 2}\ge  6.