Time: 23:34

3.1.

Neka je x realan broj takav da je 0 < x < \frac{\pi}{2}. Dokažite da vrijedi \cos^2(x)\cot (x)+\sin^2(x)\tan (x)\ge 1.