Vrijeme: 12:17

Prostorna orijentacija #2

Oko polukugle radijusa 1 opisan je stožac visine 3, na način da su baze polukugle i stošca koncentrični krugovi. Izračunaj volumen dijela stošca koji nije polukugla. Rezultat zaokruži na dvije decimale.