Vrijeme: 07:32

Prostorna orijentacija #3

Dvije piramide imaju istu bazu, kvadrat 4 \times 4. Obje piramide imaju visinu 3, ali im nožišta vrhova padaju na polovišta dvije nasuprotne stranice kvadrata, te su obje piramide s iste strane kvadrata u prostoru. Izračunaj volumen presjeka te dvije piramide.