Vrijeme: 16:38

Prostorna orijentacija #5

Ako sa R označimo polumjer kugle opisane oko uspravne četverostrane piramide a sa r polumjer kugle upisan u nju, koja je najmanja vrijednost koju izrdaz R/r može poprimiti? Rezultat zaokruži na tri decimale.