Vrijeme: 17:03

Polinomi #1

Pronađite sve realne brojeve a takve da polinom x^2 - ax + a ima dvije cjelobrojne (ne nužno različite) nultočke. Poredajte ih rastuće, zaokruženo na 2 decimale, odvojeno zarezom bez razmaka.