Vrijeme: 13:58

Polinomi #5

Odredi sve prirodne brojeve n takve da postoji polinom P stupnja n i beskonačni niz različitih prirodnih brojeva a_1, a_2, a_3, ... , takvi da je P(a_1) = 0, P(a_2) = a_1, P(a_3) = a_2, ... . Napiši ih rastuće, odvojeno zarezima, bez razmaka.