Vrijeme: 07:40

Četiri klasična područja #3

G, geometrija: U jednakokračnom trapezu duljina srednjice je 10cm, a dijagonale su mu okomite. Kolika je najveća moguća površina koju takav trapez može imati, izražena u cm^2, zaokružena na dvije decimale?