Vrijeme: 08:23

Lucas #2

Nađite ostatak L_{1000} pri dijeljenju sa 7, gdje je L_n n-ti Lucasov broj.