Vrijeme: 04:55

Samoopisujući broj #5

Nađite deseteroznamenkasti broj takav da mu prva znamenka označava broj znamenaka 0 u zapisu, druga znamenka broj znamenaka 1,..., a deseta znamenka broj znamenaka 9 u zapisu tog broja.