Vrijeme: 17:27

Kvadrati i korjenje #3

Odredi zbroj svih cijelih brojeva n takvih da \sqrt{n^2 -4n -5} također bude cijeli broj.