Vrijeme: 18:34

minimax #1

Neka su a i b realni brojevi. Odredite minimum izraza: 
  a^2-ab+b^2-\frac{a+b}{2} \text{.}
Rezultat zaokružite na 2 decimale.