Vrijeme: 07:23

minimax #4

Odredite najveći realan broj M takav da nejednakost 
  a^4 + b^4 + c^4 - 3abc \ge M|(a-b)(b-c)(c-a)|
vrijedi za sve nenegativne realne brojeve a,b,c, takve da je a+b+c=3.

Rezultat zaokružite na 5 decimala.