Vrijeme: 23:06

minimax #5

Neka su a,b,c pozitivni realni brojevi, takvi da je 12 \ge 21ab + 2bc + 8ac. Odredite maksimum izraza 
  \frac{1}{a} + \frac{2}{b} + \frac{3}{c} \text{.}
Rezultat napišite u obliku potpuno skraćenog razloma, koristeći "/" kao razlomačku crtu. (Npr. 1234/56789 )