Vrijeme: 05:32

Nizovi #4

Za prirodni broj n neka je p_n najmanji prosti broj koji ne dijeli n, a q_n umnožak svih prostih brojeva manjih od p_n ako je p_n>2, inače neka je q_n=1. Definirajmo niz x_0=1, x_{n+1}=\frac{x_n p_{x_n}}{q_{x_n}}. Koliki je zbroj svih brojeva n takvih da je x_n=111111 ?