Vrijeme: 05:09

Geometrija #2

Neka je ABC jednakokračan pravokutan trokut duljine katete 2 s pravim kutom u C. Neka je P točka na hipotenuzi (najduljoj stranici). Neka su Q i R nožišta okomica iz P na katete AC i BC.

Neka je m najveća među površinama likova BPR, APQ i PQCR. Koja je najmanja moguća vrijednost m?