Vrijeme: 06:53

Vjerojatnost #1

Srednjica kvadrata je dužina koja spaja polovišta nasuprotnih stranica. Svakoj od strana šesterostrane kocke nasumično je (s jednakom vjerojatnošću) podebljana jedna od dvije srednjice. Kolika je vjerojatnost da postoji zatvorena podebljana linija oko kocke?