Vrijeme: 19:24

Geometrija #1

Izvan kvadrata ABCD stranice 13 konstruirane su točke E i F takve da je |BE| = |DF| = 5 i |AE| = |CF| = 12. Koliko je |EF|^2?