Vrijeme: 06:47

Polinomi #2

Neka su a, b, c, d realni brojevi takvi da vrijedi b - d \ge 5 i da su sve nultočke x_1, x_2, x_3, x_4 polinoma P(x)=x^4+ax^3+bx^2+cx+d realne. Pronađi minimalnu vrijednost izraza (x_1^2+1)(x_2^2+1)(x_3^2+1)(x_4^2+1).