Vrijeme: 06:45

Sume #1

Neka je M =\sum_{k=1}^{201720172017}(-1)^{k}k^{2} . Neka je P broj znamenaka, a b zadnja znamenka broja -M u dekadskom zapisu. Koliko je P + b?