Vrijeme: 07:29

Sume #2

Neka je M = 99999999999999999999 broj u dekadskom zapisu sastavljen od 20 devetki. Koliki je zbroj znamenaka broja 5 \sum_{k = 1}^{M} k(k+1)(k^2+k+1) u dekadskom zapisu?