Vrijeme: 10:12

Kocka #4

Koliko različitih vrijednosti može poprimiti \angle ABC, ako su A, B i C različiti vrhovi kocke?