Vrijeme: 06:08

I'm Feeling Lucky #2

Neka su x i y pozitivni realni brojevi takvi da je x^2 - xy + 2y^2 = 8. Maksimalna moguća vrijednost izraza x^2 + xy + 2y^2 može se zapisati kao a + b\sqrt{c}, gdje su a i b racionalni brojevi i c je prirodan broj koji nije djeljiv kvadratom nijednog prirodnog broja osim 1. Koliko je a?