Vrijeme: 18:25

I'm Feeling Lucky #3

Nađi najmanji prirodni broj n>2016 tako da za svaku particiju skupa \{2016,2017,\dots,n\} na dva dijela, barem jedan sadrži brojeve a, b, c tako da c=a^{b}.

Odgovor ispišite modulo 1\,000\,000\,007.