Vrijeme: 09:11

Znamenke #2

Koliko ima dvoznamenkastih brojeva jednakih zbroju svog umnoška znamenaka i zbroja znamenaka?