Vrijeme: 16:17

Znamenke #2

Koliko ima dvoznamenkastih brojeva jednakih zbroju svog umnoška znamenaka i zbroja znamenaka?