Vrijeme: 05:05

Znamenke #2

Koliko ima dvoznamenkastih brojeva jednakih zbroju svog umnoška znamenaka i zbroja znamenaka?