Vrijeme: 12:33

Znamenke #5

Broj n = 888\ldots8 ima k znamenki u dekadskom zapisu. Zbroj znamenki broja 8n (osam puta n) je 2016. Koliko je k?