Vrijeme: 04:16

Do I feel lucky? Well, do ya, punk? #2

Dan je trokut ABC tako da |AB| = 2016, |BC| = 2017, |CA| = 2018. Dana je A' na \overline{BC} tako da |BA'| = 2|CA'|. B', C' su definirane analogno (ciklički). Pravci AA', BB', CC' čine trokut. Kolika je površina tog trokuta?