Vrijeme: 18:12

Vjerojatnost #2

Šašavi Marin došao je u svoju ulicu kružnog oblika u kojoj ima 2016 kuća. Kuće su označene brojevima 1, \dots, 2016. Marinova je kuća označena brojem 1000. Na početku stoji kod kuće broj 1. Budući da je šašav, u svakom koraku on se pomakne jednu kuću lijevo ili desno nasumce. Ako dođe do svoje kuće, on će ući u nju i otići spavati. Kolika je vjerojatnost da će posjetiti sve kuće?