Vrijeme: 04:43

Pravilni četverokuti #4

Odredi najmanji prirodan broj k takav da vrijedi sljedeće:

Svaki prirodan broj n može se prikazati kao suma k ili manje kvadrata prirodnih brojeva.