Vrijeme: 17:46

Pravilni četverokuti #5

Odredi najmanji prirodan broj k takav da vrijedi sljedeće:

Svaki prirodan broj n može se prikazati kao suma k ili manje četvrtih potencija prirodnih brojeva.