Vrijeme: 16:16

Pravilni četverokuti #5

Odredi najmanji prirodan broj k takav da vrijedi sljedeće:

Svaki prirodan broj n može se prikazati kao suma k ili manje četvrtih potencija prirodnih brojeva.