Vrijeme: 06:24

(Ne)jednakosti #5

Neka je n_p najmanji parni broj n takav da postoje pozitivni realni x_1,x_2,\cdots x_n takvi da: \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{x_{i+1}+x_{i+2}}< \frac{n}{2} za pozitivne realne x_1,x_2,\ldots, x_n takve da je x_{n+1}=x_1 i x_{n+2}=x_2.

Neka je n_n najmanji neparni takav broj. Odredite n_p+n_n+3