Vrijeme: 17:55

Snow-Bolton #2

Komplement grafa G je graf sa istim skupom vrhova koji su povezani ako i samo ako nisu bili povezani u G.

Za graf H označimo sa R(H) minimalan broj n takav da za svaki graf G sa n vrhova ili sadrži H kao podgraf ili komplement od G sadrži H kao podgraf.

Ako je H graf s 4 vrha takav da su svaka dva od njih povezani, odredite R(H).