Vrijeme: 17:36

Snow-Bolton #3

Za graf H označimo sa R_3(H) minimalan broj n takav da za svako bojanje vrhova kompletnog grafa K_n u tri boje, postoji boja takva da graf koji dobijemo gledajući samo tu boju sadrži H kao podgraf.

Ako je H kompletan graf s 3 vrha odredite R_3(H).