Vrijeme: 18:05

Snow-Bolton #5

Komplement grafa G je graf sa istim skupom vrhova koji su povezani ako i samo ako nisu bili povezani u G.

Za graf H označimo sa R(H) minimalan broj n takav da za svaki graf G sa n vrhova ili sadrži H kao podgraf ili komplement od G sadrži H kao podgraf.

Ako je H graf s 2016 vrhova koji se sastoji od trokuta i 2013 veza koje sve idu iz istog vrha trokuta, odredite R(H).