Vrijeme: 23:39

Skičasta geometrija #1

U trokutu \bigtriangleup ABC, D je točka na stranici \overline{AC} takva da je BD=DC i \angle BCD=70^\circ. Koliko stupnjeva iznosi kut \angle ADB?

Attachment image