Time: 13:06

Polu diofantske #2

Odredi c, ako su a, b, c prirodni brojevi koji zadovoljavaju c=(a + bi)^3 - 107i, gdje je i^2=-1.