Time: 15:58

Polu diofantske #4

Ako su a, b, c, d prirodni brojevi takvi da vrijedi a^5=b^4, c^3=d^2 i c-a=19, odredi d-b.