Vrijeme: 02:53

Polu diofantske #5

Odredi najmanji prost broj p za koji postoje prirodni brojevi a i b takvi da vrijedi a^{2} + p^{3} = b^{4}.