Time: 00:17

Nezavisni skupovi #1

Zadan je skup S = \{1, 2, \ldots, 2017\}. Za (moguće prazan) podskup T skupa S kažemo da je morbidan ako ne sadrži dva različita elementa čiji je umnožak potpun kvadrat. Koliko ima morbidnih podskupova? Budući da je odgovor jako velik, odredite samo njegov ostatak pri dijeljenju s 1000000007.