Time: 15:11

Kompleksi #2

Neka je z (jedinstveno) rješenje jednadžbe z \cdot (4 + i) + \overline{z} \cdot (2 - 3i) = 1 + i^{1965} u kompleksnim brojevima.

Ako je z  = a + bi, gdje su a i b realni, koliko je ab^2?