Time: 15:05

Kompleksni #3

Jednadžba z^6 + z^3 + 1 = 0 ima kompleksnu nultočku sa argumentom između 90 i 180 stupnjeva. Odredi argument te kompleksne nultočke.

(Rješenje zapišite u stupnjevima)