Time: 15:00

Polinomi #4

Pretpostavimo da je P(x) kvadratni polinom sa cjelobrojnim koeficijentima i zadovoljava jednakost

P(P(x))-P(x)^2=x^2+x+2016

za sve realne x. Koliko je P(1)?